Potilasrekisteriseloste

POTILASREKISTERISELOSTE

Rekisterinpitäjä

Feeniks Helsinki
Y-tunnus: 2888484-8
Porttikuja 6 F 149, 00940 Helsinki
p. 050 555 1977
www.feenikshelsinki.fi

Rekisterin vastuuhenkilö

Minna Suhonen
Porttikuja 6 F 149, 00940 Helsinki,
p. 050 555 1977
minna.suhonen@feenikshelsinki.fi

Rekisterin nimi

Feeniks Helsingin potilasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaiden tutkimusten ja hoidon suunnittelu, toteutus ja arkistointi sekä
rekisterinpitäjän oman toiminnan suunnittelu.
Tietojen käsittely perustuu potilaan hoitoa ja tutkimusta koskeviin lakeihin ja asetuksiin.

Tietosisältö

Potilaan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot.
Tarvittaessa alaikäisen huoltajan tai potilaan laillisen edustajan yhteystiedot.
Potilaan hoidon ja tutkimuksen kannalta välttämättömät tiedot.
Mahdolliset laboratorio-, kuvantamis- ja muut tutkimustulokset.
Hoidon suunnittelun, toteutuksen ja kotiohjeistuksen tiedot.
Merkinnän tekijän tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Potilas itse, alaikäisen huoltaja tai potilaan laillinen edustaja.
Hoidon antaja, tutkimuksen ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot.
Potilaan, potilaan laillisen edustajan tai alaikäisen huoltajan suostumuksella muista terveydenhuollon toimintayksikköistä tai terveydenhuollon ammattihenkilöiltä saadut tiedot.

Säännönmukainen tietojen luovutus

Potilaalle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä.
Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille ja vakuutuslaitoksille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Järjestelmästä ei luovuteta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojausperiaatteet

Potilasasiakirjan luku- ja merkitsemisoikeus on vain Minna Suhosella.
Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa hoitoja antavan yrityksen toimipisteessä.

Tarkastusoikeus ja rekisterin ylläpito

Potilaalla on oikeus tarkastaa omat potilastietonsa.
Rekisterissä havaitut virheet korjataan oma-aloitteisesti tai potilaan pyynnöstä viipymättä.
Rekisterin tietojen säilytysajat perustuvat STM:n asetukseen potilasasiakirjoista.